X
A A A A A
-A A A+

2022. gada atskaite

2022. gadā, pateicoties sadarbības partneru un sabiedrības atsaucībai, Bērnu slimnīcas fonds turpināja īstenot vairākus svarīgus statūtos minētos mērķus, kā arī uzsāka jaunus projektus ar mērķi veicināt un uzlabot bērnu veselību Latvijā.

Atbalsts Bērnu slimnīcas videi, infrastruktūrai un personālam

2022. gadā tika veikti vairāki būtiski uzlabojumi Bērnu slimnīcas (BKUS) infrastruktūrā ar mērķi veicināt mazo pacientu atveseļošanos un labsajūtu.

Kā lielākos uzlabojumus var minēt:

Bērnu slimnīcas fonds 2022.gadā turpināja atbalstīt Mātes piena bankas darbību, atbalstīja virtuālās realitātes ieviešanu BKUS, nodrošināja personāla tālākizglītību visa gada garumā (apmaksājot lidojumus BKUS speciālistiem un ārvalstu speciālistiem, apmācības un stipendijas rezidentiem). Tāpat tika īstenots jaunās virtuves koncepts un kustība "Ēstprieks" BKUS (produkti ēdienreizēm, vienreizējie iepakojumi, vienreizējie piederumi) visa gada garumā. Sadarbībā ar atbalstītājiem tika sarīkotas arī dažādu svētku svinības gan pacientiem, gan personālam - piemēram, Māsu dienas.

Vecāku māja

Arī 2022. gadā BSF turpināja nodrošināt Vecāku mājas darbību - naktsmītnes, praktisks un psihoemocionāls atbalsts tika nodrošināts 562 vecākiem, kuru bērni ārstējās BKUS. Vecāku mājas speciālisti organizēja arī atbalsta grupas sērojošajiem vecākiem, kuri zaudējuši bērniņu.

Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu Vecāku māja īstenoja arī projektu "Ģimenēm draudzīga vide Bērnu slimnīcas Vecāku mājā". Projekta ietvaros līdz 2022. gada septembrim tika īstenots 7 mācībsemināru cikls Vecāku mājas brīvprātīgo komandai, kā arī citas aktivitātes brīvprātīgā darba attīstībai, sekmējot atbalstošas vides veidošanu Vecāku mājā. Lai iesākto darbu turpinātu, no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. septembrim tiek īstenots šī projekta otrais posms - Sabiedrības integrācijas fonda finansēts projekts "Ģimenēm draudzīga vide Bērnu slimnīcas Vecāku mājā (II posms)", kā mērķis ir aktualizēt un piesaistīt ziedojumus Vecāku mājas darbības nodrošināšanai, paaugstināt darbinieku prasmes un zināšanas palīdzot Bērnu slimnīcas pacientu ģimenēm, kā arī sniegt administratīvo atbalstu darbiniekiem. Tika īstenotas apmācības Vecāku majas brīvprātīgajiem un algotajiem darbiniekiem, tādejādi nodrošinot ģimenēm draudzīgu vidi un profesionālu atbalstu. 

2022. gada sākumā Vecāku māja noslēdza projektu Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu "Holistisks un multidisciplinārs atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem", kā ietvaros atbalstu saņēma 56 ģimenes, kurās bērns ir saskāries ar onkoloģisku saslimšanu. Gada nogalē Vecāku māja uzsāka arī otro posmu šim atbalsta projektam Hematoonkoloģijas nodaļas pacientiem unu viņu ģimenēm - "Holistisks un multidisciplinārs atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem – II”, kas norisinās no 2022. gada 24. oktobra līdz 2023. gada 31. decembrim, un ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.

Individuālais atbalsts pacientiem

Lai nodrošinātu BKUS pacientu labsajūtu un veselību, BSF visa gada garumā nodrošināja analīžu sūtīšanu, valsts neapmaksāto medikamentu apmaksu, medicīnas materiālu iegādi un citas ārkārtas vajadzības BKUS pacientu veselībai. Paralēli visa gada garumā tika arī nodrošinātas tādas programmas kā “Braucam mājās”, kas ir transporta nodrošināšana BKUS pacientiem (hematoonkoloģijas, ķirurģijas, u.c. nodaļas), programma “Drosmes kastes” (motivācijas balviņas mazajiem pacientiem, par drosmīgi izturētu procedūru), programma “Veseļojies ar prieku Bērnu slimnīcā”, kas nodrošina dažādu radošo materiālu iegādi, programma “Drošais apmetnis”, kas nodrošina sociālu palīdzību trūcīgam vecākam, laikā, kad ir jāatrodas blakus bērnam slimnīcā. 

Bērnu slimnīcas fonds turpināja iesākto un ilggadējo labdarības pasākumu – Eņģeļi pār Latviju, kā ietvaros tika vākti ziedojumi un nodrošināta palīdzība vairāk nekā 470 bērniem, kuriem bija nepieciešama palīdzība pēc ārstēšanās Bērnu slimnīcā. Visvairāk palīdzība tika sniegta bērniem ar autiskā spektra traucējumiem (AST), tāpat atbalsts tika sniegts bērniem ar kustību traucējumiem un atbalsts ārkārtas gadījumos.

2022.gadā tika uzsākta jauna iniciatīva “Piepildi bērna sapni”. Ar uzņēmuma Roche Latvija atbalstu tika izveidota jauna ziedojumu platforma BSF interneta vietnē. Projekta mērķis ir īstenot BKUS pacientu pieredzes daļas iniciatīvu: piesaistīt ziedotājus BKUS hronisko pacientu sapņu piepildīšanai.

Lai nodrošinātu BKUS mazo pacientu labsajūtu, sadarbībā ar Latvijas bērnu onkoloģijas fondu tika realizēti vairāki atbalsta projekti: tika sniegts ikmēneša finansiāls atbalsts onkoloģijas pacientu ģimenēm, realizēts projekts «Standarta procedūru izstrāde bērnu ļaundabīgo audzēju molekulārai raksturošanai», kurā piedalās 13 Bērnu slimnīcas speciālistu komanda un kā ietvaros 2022. gada laikā nodoti 67 pacientu audzēju audu paraugi un tika apmaksāti hematoonkoloģijas nodaļas pacientiem vajadzīgie valsts neapmaksātie medikamenti.

2022.gadā pirmo reizi BSF sadarbībā ar Latvijas bērnu onkoloģijas fondu, organizēja konferenci «Precīzijas medicīnas tīklošanās forums», kurā eksperti no Baltijas, Rietumeiropas un Skandināvijas valstīm dalījās pieredzē par jaunākajām iespējām onkoloģisko saslimšanu diagnostikā un ārstēšanā.

Lai sniegtu papildus atbalstu vecākiem, kuri audzina bērnus ar AST, BSF 2022.gadā ieviesa programmu “Viegliem soļiem”, kas ir izveidota Ziemeļīrijā un ir adaptēta Latvijas situācijai ar mērķi nodrošināt ģimenes ar pierādījumiem balstītām metodēm, kuras var izmantot mājas apstākļos brīžos, kad nav iespējas tikt pie ABA speciālista. Latvijā šī programma vecākiem ir pieejama bez maksas.

Atbalsts Ukrainas bēgļu ģimenēm un bērniem

Sākoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, BSF nekavējoties sāka sniegt atbalstu Ukrainas bērnu bēgļiem. Lai to realizētu, tika izveidota atbalsta programma “Palīdzi celties”, kuras ietvaros un sadarbībā ar Latvijas Televīziju tika noorganizēts koncerts Ukrainas bēgļu bērnu atbalstam, sniegts psihoemocionāls atbalsts un atbalsts dažādām veselības grūtībām.

Kopumā psiholoģisko atbalstu 2022. gadā ir saņēmuši vairāk nekā 500 Ukrainas bērnu un viņu tuvinieku. 2022. gada nogalē, lai palīdzētu tiem bērniem, kuri joprojām dzīvo Ukrainā, Bērnu slimnīcas fonds uzsāka sadarbību ar lielāko bērnu slimnīcu Ukrainā- Ohmatdyt. Sadarbības ietvaros BSF organizēja psiholoģiskās rehabilitācijas nometni 20 bērniem un viņu mammām.

Paralēli, ar Sabiedrības integrācijas fonda apstiprinātu projektu palīdzību, atbalstam Ukrainas bēgļu bērniem tika piesaistīti brīvprātīgie darbinieki un tika izveidotas 15 animācijas filmiņas “Karš Ukrainā bērna acīm”, kuras tika veidotas no Ukrainas bēgļu bērnu zīmējumiem.

Projekti mazaizsargāto sabiedrības grupu interešu aizstāvībai

Pateicoties Aktīvo iedzīvotāju fondam un Sabiedrības integrācijas fondam, BSF bija iespēja īstenot vairākas sabiedriskas iniciatīvas, pārstāvot mazaizsargātu grupu intereses.

Ar Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstu, 2022.gadā tika realizēts projekts “Es un Tu, Mēs, ar mērķi veidot atbalsta sistēmu bērniem ar kustību traucējumiem – tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanā. Projekta ietvaros veiksmīgi tika realizētas domnīcas ar atbildīgajām institūcijām, BKUS speciālistiem un dažādām citām organizācijām, realizēts raidierakstu cikls “Vienādas iespējas visiem” un realizētas aptaujas vecākiem, kuru bērni ir ar kustību traucējumiem. Projekta realizēšana tiks turpināta 2023.gadā. 

Tāpat ar Sabiedrības integrācijas fonda palīdzību tika realizēts projekts “Mazaizsargātas sabiedrības grupas interešu aizstāvība, veidojot valsts atbalsta sistēmu: Rīcības plāns 2022. – 2025.gadam nepilngadīgo grūtnieču atbalstam Latvijā”. Projekta ietvaros tika veikts kvalitatīvs pētījums par sievietēm ar grūtniecības un dzemdību pieredzi līdz pilngadības sasniegšanai, realizētas diskusijas un domnīcas ar atbildīgajām institūcijām, BKUS speciālistiem un dažādām nevalstiskām organizācijām, tika izstrādātas rekomendācijas gan atbalsta sniegšanai grūtniecības laikā (psiholoģisks, praktisks atbalsts, atbalsts izglītības turpināšanai), gan preventīvas darbības grūtniecības skaitu mazināšanai. Tāpat tika izveidoti informatīvi izglītojoši materiāli, lekcijas un atbalsta grupas nepilngadīgām grūtniecēm un māmiņām/tēviem. 2022. gadā tika arī atjaunota brīvprātīgo mentoru programma nepilngadīgām grūtniecēm, kura 2023.gadā ir plānota plašāka – piedāvājot arī atbalstu nepilngadīgām grūtniecēm, arī ārpus BKUS speciālistu redzes loka.

Lai veicinātu Bērnu slimnīcas fonda darbības kapacitāti un ilgtspējīgu attīstību, tostarp komunikāciju ar sabiedrību, no 2022. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 30. septembrim tika īstenots EEZ un Norvēģijas grantu programmas "Aktīvo iedzīvotāju fonds" finansēts projekts "Bērnu slimnīcas fonda ilgtspējīgas attīstības veicināšana". Projekta rezultātā stiprināta fonda kapacitāte, komandas spējas, celta darba kvalitāte un efektivitāte, vienlaikus uzlabojot sadarbību ar sabiedrību un ilgtspējīgu ziedotāju piesaisti. Tāpat pilnveidoti un papildināti IT risinājumi - izveidoti rīki, kas ļauj veiksmīgāk komunicēt ar sabiedrību un piesaistīt ziedotājus, kā arī stiprināta organizācijas iekšējā produktivitāte un kvalitātes vadības metodes, kas kopumā nodrošina ilgtspējīgi efektīvu un sabiedrībai nozīmīgu nodibinājuma darbu kā pilsoniskai un sabiedriskai organizācijai.