X
A A A A A
-A A A+

"Es un Tu, Mēs."

Pieprasījums pēc atbalsta bērniem ar kustību traucējumiem tikai pieaug – jau vairākus gadus Bērnu slimnīcas fonds palīdz, līdzfinansējot vai pilnībā finansējot tehniskos palīglīdzekļus. Tagad, pateicoties Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas finansējumam EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros tiek īstenots projekts “Es un Tu, Mēs”, lai iesaistītu sabiedrību ilgtspējīgākas atbalsta sistēmas izveidē!

Projekts tiek realizēts no 01.12.2021. līdz 30.11.2023. Projekta kopējais finansējums ir 96 530.62 EUR. Projekta laikā tiks īstenotas tādas aktivitātes kā:

 • Aptaujas vecākiem, kuru bērni ir ar kustību traucējumiem “Tehnisko palīglīdzekļu realitāte Latvijā ”, “Es sabiedrībā”;
 • Diskusiju un domnīcu cikls:  “Rodam risinājumu”, uz kurām tiks aicinātas visas iesaistītās puses (ministrijas, valsts institūcijas, tehnisko palīglīdzekļu izgatavotāji, vecāku pārstāvji, nevalstiskās organizācijas);
 • Podkāstu cikls: “Vienādas iespējas visiem”;
 • Kopīgs projektā iesaistīto pušu izstrādāts Risinājumu plāns tehnisko palīglīdzekļu pieejamības uzlabošanai bērniem ar kustību traucējumiem, kurā definēts esošās situācijas raksturojums, problēmas izklāsts, turpmākais rīcības plāns un sasniedzamie rezultāti;
 • Kampaņa “Vecāki kā savu bērnu aizstāvji”;
 • Starptautiska konference “Tehniskie palīglīdzekļi bērniem – izaicinājumi un iespējas”.

Projekta rezultātā tiks veicināta sabiedrības izpratne par bērnu ar kustību traucējumiem izaicinājumiem, līdztiesību ikdienas dzīves kvalitātē un iekļaujošu attieksmi demokrātiskā sabiedrībā. Tāpat projekta ietvaros tiks nodrošināta sabiedrības interešu aizstāvība konkrētā sociālā jomā ar mērķi stiprināt Satversmē noteiktās demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā. Projekta rezultātā tiks izstrādāts Risinājumu plāns tehnisko palīglīdzekļu pieejamības uzlabošanai bērniem ar kustību traucējumiem, kurš tiks iesniegts atbildīgajās ministrijās.

Jaunumi

__________________________________________________________________________________________________

23. novembris, 2023

Izstrādātas rekomendācijas tehnisko palīglīdzekļu valsts atbalsta sistēmas uzlabošanai bērniem ar kustību traucējumiem

Bērnu slimnīcas fonds nācis klajā ar projekta “Es un Tu, Mēs” ietvaros izstrādāto risinājumu plānu valsts atbalsta sistēmas uzlabošanai bērniem ar kustību traucējumiem, kas sagatavots, sadarbojoties ar jomas speciālistiem un vecākiem.

Pēdējos piecos gados BSF kopumā ir sniedzis atbalstu 179 bērniem ar kustību traucējumiem, turklāt lielākā daļa (ap 80%) no šiem bērniem atkārtoti saņem finansiālu atbalstu tehnisko palīglīdzekļu (turpmāk – TPL) iegādei, jo bērni aug, un katru gadu ir nepieciešams jauns, bērna individuālajiem parametriem atbilstošs palīglīdzeklis. Piecu gadu laikā BSF ir līdzfinansējis vai finansējis tehniskos palīglīdzekļus (visbiežāk ortozes, ortopēdiskos apavus) vairāk nekā 542 659 EUR apmērā.

“Kaut gan Latvijā pastāv valsts finansēts tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums un pakāpeniski notiek tā uzlabojumi, situācijas, kad bērnu vecāki lūdz atbalstu nepieciešamo TPL iegādei, liecina par šī pakalpojuma nepilnībām. Daudzas problēmas saistītas ar TPL pakalpojuma nodrošināšanas procesa sadrumstalotību starp labklājības un veselības jomām. Teju divus gadus kopā ar valsts un nevalstiskajām organizācijām, tostarp, pacientu vecākiem esam veidojuši plānu, lai uzlabotu šo valsts atbalsta sistēmu. Nepieciešama labāka veselības un labklājības jomu pakalpojumu koordinācija un  integrācija, lai gan novērstu atsevišķu pakalpojumu dublēšanos, gan arī nodrošinātu akūti nepieciešamo palīglīdzekļu piešķiršanas pakalpojumu, kuru šobrīd nesedz neviena no pusēm,” skaidro Karīna Pētersone, projekta “Es un Tu, Mēs” vadītāja.

EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” finansētā projekta "Es un Tu, Mēs" ietvaros gan visas atbildīgās ministrijas (Labklājības ministrija, Veselības ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija), gan Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs, gan nozares eksperti (ārsti, asociāciju pārstāvji, TPL ražotāji), gan vecāki, kuru bērniem ir kustību traucējumi, piedalījās Bērnu slimnīcas fonda organizētajā diskusiju ciklā. Apkopojot secinājumus no diskusijām un paplašinātajām vecāku aptaujām, kā arī analītiskajiem materiāliem, izveidots “Tehnisko palīglīdzekļu sistēmas pilnveides un rekomendāciju plāns - bērnu ar kustību traucējumiem attīstības un iekļaušanas sabiedrībā nodrošināšanai – 2024.-2027. gadam”.

Plāns piedāvā rekomendācijas šādu 10 galveno projekta gaitā identificēto problēmu risināšanai:

 • Akūtos gadījumos, kad bērnam vajag tehnisko palīglīdzekli steidzami, bieži vien pēc operācijas, pēc esošās TPL sistēmas, nav iespējams saņemt TPL;
 • Vecāks kā “kurjers un tulks” dokumentu aprites nodrošināšanā;
 • Ilga TPL gaidīšana;
 • Nav nodrošināta bērna TPL lietošanas vēsture (speciālists nevar apskatīties, kādi TPL bērnam ir bijuši izrakstīti pirms tam, kas būtiski apgrūtina gan speciālista darbu, gan bērna iespējas tikt pie viņam piemērotākajiem TPL);
 • Lielu lomu TPL izrakstīšanā ieņem ģimenes ārsts, kuram nav zināšanu par TPL (bieži vien izrakstot pēc vecāku sniegtas informācijas);
 • Informācijas un zināšanu trūkums par TPL gan speciālistiem, gan vecākiem;
 • Netiek nodrošināta atgriezeniskā saite par TPL;
 • Netiek nodrošināta apmācība – kā lietot TPL;
 • Pilnvērtīgi netiek nodrošināti piemēroti TPL;
 • Grūtības aizpildīt esošo veidlapu, kas ietekmē to, ka dokumenti tiek atgriezti un ievelkas TPL gaidīšanas laiks.

Plānā tiek aprakstīti un shematiski attēloti septiņi piedāvātie risinājumi, no kuriem vairāki ir savstarpēji saistīti:

 1. Pacientu sadalījums pēc luksofora principa – jāizdala akūti pacienti, subakūti pacienti un hroniski pacienti, lai efektīvāk organizētu atbalstu un visi bērni ar kustību traucējumiem varētu saņemt TPL laicīgi un saņemtu tos pēc iespējas atbilstošākus katra bērna individuālajām vajadzībām;
 2. TPL izrakstīšanas kategorizēšana pēc TPL sarežģītības pakāpes - jāizveido sistēma, kurā TPL tiek kategorizēti pēc to sarežģītības pakāpes, un katrai sarežģītības pakāpei jāpiemēro attiecīgu speciālistu atbildība. Vienlaikus, lai nodrošinātu pēc iespējas profesionālāku speciālistu darbu, jāizstrādā vadlīnijas, lai noteiktu, kādos gadījumos, kāds TPL ir nepieciešams (izvērtējot funkcionalitāti konkrētam bērnam). Vadlīnijas būtu jāizstrādā multidisciplinārai komandai, kurā tiktu ieļauti Labklājības ministrija, VTPC pārstāvji un multidisciplināra speciālistu komanda.
 3. TPL izrakstīšanas kategorizēšana pēc pacienta gadījuma - pēc pacientu iedalījuma kategorijās: akūti pacienti, subakūti pacienti un hroniski pacienti, ir svarīgi izveidot sistēmu, kura vienlaikus nodrošinātu bērnus ar kustību traucējumiem ar laicīgu TPL saņemšanu (piemēram, šobrīd akūti pacienti nevar saņemt TPL pēc esošās sistēmas), ar piemērotu TPL saņemšanu (piesaistot katrai sarežģītības pakāpei noteiktu speciālistus) un arī samazinātu ģimenes ārstu noslodzi, piesaistot ĢĀ tikai gadījumos, kad to kompetence to pieļauj.
 4. TPL integrēšana e-vidē – lai nodrošinātu datu apmaiņu starp visām iesaistītajām organizācijām un speciālistiem;
 5. Atzinuma tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai (veidlapas) pilnveidošana – aizpildīšanas atvieglošanai;
 6. TPL lietošanas apmācību nodrošināšana – lai visi vecāki būtu pilnvērtīgi informēti par TPL lietošanu, kā arī būtu skaidra lietošanas uzraudzības shēma.
 7. Informācijas pieejamība un apmaiņa – jāizvērtē komunikācijas efektivitāte gan starp VTPC un TPL izrakstošajiem speciālistiem, gan VTPC un vecākiem, gan TPL izrakstošajiem speciālistiem un tehniskajiem ortopēdiem.

“Piedāvātie sistēmiskie risinājumi prasa ieviešanas laiku, bet būtiski samazinātu grūtības un atvieglotu TPL saņemšanu bērnam ar kustību traucējumiem,” uzsver Pētersone. Rekomendāciju plāns ticis prezentēts visām atbildīgajām valsts iestādēm, un tās izteikušas gatavību strādāt pie risinājumu ieviešanas praksē.

PILNAIS TPL SISTĒMAS PILNVEIDES UN REKOMENDĀCIJU PLĀNS 2024.-2027. GADAM PIEEJAMS ŠEIT: TPL_pilnveides_rekomendaciju_plans_2024_2027_gadam.pdf

__________________________________________________________________________________________________

13. novembris, 2023

16. novembrī norisināsies starptautiska tiešsaistes konference “Tehniskie palīglīdzekļi bērniem – izaicinājumi un iespējas”

2023. gada 16. novembrī, Starptautiskajā tolerances dienā, Bērnu slimnīcas fonds (BSF) rīko starptautisku tiešsaistes konferenci “Tehniskie palīglīdzekļi bērniem – izaicinājumi un iespējas”, kas būs pieejama tiešsaistē jebkuram interesentam. Pasākumā tiks prezentēts BSF projekta “Es un Tu, Mēs” ietvaros izstrādātais risinājumu plāns valsts atbalsta sistēmas uzlabošanai bērniem ar kustību traucējumiem, kā arī norisināsies apaļā galda diskusija ar valsts lēmumu pieņēmējiem un jomas speciālistiem.

“Teju divus gadus kopā ar valsts un nevalstiskajām organizācijām, tostarp, pacientu vecākiem esam veidojuši plānu, lai uzlabotu valsts atbalsta sistēmu bērniem ar kustību traucējumiem. Bērnu slimnīcas fonds ir tikai viena no organizācijām, kas jau daudzu gadu garumā atbalsta bērnus ar kustību traucējumiem un labi redz, ar kādiem šķēršļiem ir jāsaskaras šo bērnu ģimenēm, lai saņemtu  pilnvērtīgu valsts atbalstu. Konferences ietvaros sniegsim aktuālāko informāciju par nozares izaicinājumiem, tendencēm un labo praksi, kā arī aicināsim valsts lēmumu pieņēmējus apzināties bērnu ar kustību traucējumiem tehnisko palīglīdzekļu nozīmi viņu dzīves kvalitātes veidošanā un rast risinājumus esošo šķēršļu pārvarēšanā, īstenojot sistemātiskas pārmaiņas nozarē,“ konferences mērķi skaidro Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda vadītāja.

 

Konferences programmā:

Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda vadītāja ieskicēs BSF pieredzi, atbalstot bērnus ar kustību traucējumiem, kā arī secinājumus par līdz šim projektā “Es un Tu, Mēs” paveikto.

Dr. Signe Tomsone, Rīgas Stradiņa universitātes asociētā profesore, prezentēs secinājumus pēc projekta ietvaros veiktajām vecāku aptaujām un pētījuma, kas atklāj galvenos tehnisko palīglīdzekļu atbalsta sistēmas trūkumus un arī sociālās problēmas, ar kurām ikdienā saskaras bērni ar kustību traucējumiem un viņu vecāki.

Dr. Alisa Rjabikova, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) sertificēta fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste, pastāstīs par BKUS redzējumu tehnisko palīglīdzekļu jomā.

Kärt Veliste, Igaunijas Veselības apdrošināšanas fonda Medikamentu un medicīnisko iekārtu departamenta pakalpojumu vadītāja, dalīsies Igaunijas pieredzē par ortožu piešķiršanu bērniem.

Maximilian Gläser, pediatriskās ortopēdijas un tehnisko palīglīdzekļu eksperts ar 13 gadu darba pieredzi vairākās valstīs, prezentēs Vācijas veselības aprūpes sistēmu ortožu jomā.

Egija Bidiņa, rehabilitācijas centra “Poga” fizioterapeite, stāstīs par fizioterapeita pieredzi, strādājot ar bērniem, kuri izmanto ortozes.

Karīna Pētersone, projekta “Es un Tu, Mēs” vadītāja, prezentēs projekta ietvaros izstrādāto risinājumu plānu valsts atbalsta sistēmas uzlabošanai bērniem ar kustību traucējumiem.

Savā pieredzē dalīsies arī ģimenes, kurās aug bērni ar kustību traucējumiem, un citi ārvalstu speciālisti tehnisko palīglīdzekļu jomā.

Apaļā galda diskusijā ar speciālistiem, vecākiem un lēmumu pieņēmējiem piedalīsies Liene Dambiņa, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa, Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre Karina Ploka, un Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis. Diskusijā kopīgi ieskicēs galvenos soļus, ko iespējams spert, lai uzlabotu tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas sistēmu bērniem Latvijā.

Pasākumu vadīs moderatore Kristīne Garklāva.

Konference 16. novembrī no plkst. 9:00 līdz 13:30 būs skatāma tiešsaistē gan vietnē konference.bsf.lv, gan Bērnu slimnīcas fonda un sadarbības partneru “Facebook” lapās.

__________________________________________________________________________________________________

15. maijs, 2023

Radošo darbu konkursā skolēni no visas Latvijas pauž atbalstu iekļaujošai izglītībai

No 15. maija Bērnu slimnīcas fonda izveidotajā interaktīvajā platformā www.atbalstacelvedis.lv publicēti Latvijas 1.-5. klašu skolēnu radošo darbu konkursā iesniegtie darbi, zīmējumi un video, kas atspoguļo pārliecību: “Mūsu klase ir atvērta un draudzīga visiem bērniem!” Konkursa un izstādes mērķis ir veicināt ne vien skolu, bet visas sabiedrības izpratni par bērnu ar kustību traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā un izglītības sistēmā.

Lai aplūkotu skolu iesūtītos darbus, spied ŠEIT!

Projekta ietvaros šopavasar uzsākta kampaņa “Atvērti un draudzīgi visiem bērniem”, kā mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību un izglītot par bērniem ar kustību traucējumiem, parādot dialoga iespējamību. Kampaņa norisinās tiešsaistē (vietnē www.atbalstacelvedis.lv, sadaļā “Es sabiedrībā”), kur gan publicēti skolu radošo darbu konkursā iesniegtie darbi, gan izvietota foto izstāde ar stāstiem par ģimenēm, kurās aug bērni ar kustību traucējumiem.

Bērnu slimnīcas fonds izsludināja skolēnu radošo darbu konkursu martā, un tajā tika aicinātas piedalīties 1.-5. klases no jebkuras Latvijas skolas. Viņu uzdevums bija sagatavot radošo darbu – zīmējumu, video vai fotogrāfiju, kas atspoguļo klases viedokli par bērna ar kustību traucējumiem iekļaušanu skolas vidē. Konkursa darbi tika apkopoti līdz maija sākumam. Konkursā piedalījās kopumā 15 klases no 12 skolām dažādos Latvijas reģionos, tostarp Naujenes, Durbes, Kalvenes, Skaistkalnes un Siguldas.

Lielākā daļa konkursa dalībnieku radoši izpaudušies krāsainos zīmējumos, atainojot bērnus ar kustību traucējumiem skolas vidē un papildinot zīmējumus ar kādu stāstu vai saukli. “Mēs esam dažādi, visi gribam būt veseli, skaisti, spēcīgi un gudri. Bet… Starp mums ir cilvēki ar kustību ierobežojumiem. Dzīve ir jāpavada ratiņkrēslā. Viņi nav sliktāki kā pārējie. Nesmejies par citu cilvēku trūkumiem! Atbalsti un palīdzi! Mēs esam draudzīga klase. Nāc mūsu pulkā! Tev sniegsim atbalstu un palīdzību – mācībās un brīvajā laikā!” savā iesūtītajā zīmējumā vēsta Augšdaugavas novada Naujenes pamatskolas 3. klases skolēni. “Esi gaidīts mūsu skolā!” – piebalso arī skolasbiedri no 2. klases.

Savukārt Rīgas Strazdumuižas vidusskolas 2. klases skolēni, kuriem ir redzes traucējumi, kopā ar skolotājiem sarakstījuši dzejoli, kas atveidots arī braila rakstā: “Cik labi, ka esam kopā! Tu vari būt acis, es ausis. Tu vari būt kājas, es rokas. Tu esi mans draugs, bet es esmu tavs. Ik katru brīdi kopā, ik katru mirkli – roku rokā. Sajust ar siltu sirdi un dzīvot, un būt roku rokā! Mēs esam un būsim KOPĀ!”

Divas klases konkursā iesūtījušas arī video. Privātās Montessori sākumskolas 2. klases skolēni stāsta, kā varētu palīdzēt un pielāgot skolas vidi, lai pieņemtu savā pulkā arī klasesbiedrus ar kustību ierobežojumiem. Savukārt Ķekavas vidusskolas 3.c klase apkopojusi savus zīmējumus video kolāžā, kas vēsta: “Mūsos katrā dārgums mīt – jāmāk tikai saskatīt!”

Skolēnu radošo darbu konkursu un sabiedrības līdzdalības veicināšanas projektu kopumā īpaši augstu vērtē ģimenes, kuras audzina bērnus ar kustību traucējumim – viņi atzīst, ka ikdienā būtisks ir ne vien valsts atbalsts, bet arī līdzcilvēku attieksme. “Izglītības uzsākšanas posms katrā ģimenē, kurā aug bērni ar invaliditāti, ir satraukumu un izaicinājumu pilns – sākot ar vides pieejamību un beidzot ar cilvēcīgo attieksmi. Ar šiem projektiem, izglītojot sabiedrību, mēs varam atvieglot šo posmu ģimenēm, jo tad gan izglītības iestādes, gan līdzcilvēki mazāk baidās no dažādā un labprāt iesaistās atbalsta sniegšanā. Paldies katram, kuram tas rūp, un katram, kurš iesaistās,” pateicību pauž Laura Veismane, mamma dēlam ar kustību traucējumiem.

__________________________________________________________________________________________________

27. aprīlis, 2023

Virtuālā foto izstādē iepazīstina ar ģimenēm, kurās aug bērni ar kustību traucējumiem

No 23. aprīļa Bērnu slimnīcas fonda izveidotajā interaktīvajā platformā, interneta vietnē www.atbalstacelvedis.lv publicēta foto izstāde ar stāstiem par desmit ģimenēm, kurās aug bērni ar kustību traucējumiem. Izstādes mērķis – veicināt sabiedrības izpratni par šo bērnu un ģimeņu daudzveidību, izaicinājumiem un iespējām iekļauties sabiedrībā.

Vienlaikus ar tehnisko palīglīdzekļu sistēmas uzlabojumu rīcības plānu, ko paredzēts sagatavot projekta noslēgumā, izvirzīts arī mērķis veicināt sabiedrības informētību un apzinātību par bērniem ar kustību traucējumiem un viņu ģimenēm, lai veidotu iekļaujošāku sabiedrību.

Projekta ietvaros aprīlī uzsākta kampaņa “Atvērti un draudzīgi visiem bērniem”, kā mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību un izglītot par bērniem ar kustību traucējumiem, parādot dialoga iespējamību. Kampaņa norisinās tiešsaistē (vietnē www.atbalstacelvedis.lv, sadaļā “Es sabiedrībā”), kur izvietota gan foto izstāde, gan tiks publicēti skolu radošu darbu konkursa labākie iesniegtie darbi.

Izstādē kopā ar fotogrāfijām, kuras uzņēma fotogrāfe Laura Šūlmeistere, ir lasāmi garāki un īsāki stāsti par desmit bērniem ar kustību traucējumiem un viņu ģimenēm, ko sagatavojuši paši bērnu vecāki. Lielākoties stāsti palīdz gluži vienkārši iepazīt šos bērnus kā cilvēkus, kuriem ir tādi paši sapņi un ieceres kā citiem, veseliem bērniem.

“Meitai ļoti patīk draudzēties un viņai ir mīļi draugi, tomēr reizēm vēlmi komunicēt un piedalīties ierobežo nespēja skriet līdzi, jo lielākajai daļai bērnu šajā vecumā kopīgas spēles un draudzība ir saistītas ar kopīgu kustību prieku. Tas liek mums, tuvajiem cilvēkiem, nemitīgi domāt, meklēt un censties iedot tādas prasmes un iespējas, kas, lieki netraumējot, ļautu Stellai augt, kļūt iespējami patstāvīgai, gūt un dot prieku savā dzīvē,” atzīst sešus gadus vecās Stellas mamma.

Daudzos stāstos atspoguļojas tas, cik daudz enerģijas un gribasspēka ir šiem bērniem un ģimenēm, kuri, spītējot apstākļiem un valsts atbalsta sistēmas ierobežojumiem, turpina cīnīties par nākotni – kvalitatīvu izglītību, pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā un dažādu sapņu piepildīšanos. “Ortozes un labi apavi ir pamatu pamats. Kad ir šīs lietas, tad mēs ejam tikai vienu ceļu: darām, ko varam un nekoncentrējamies uz to, ko nevaram. Un tā arī ir, Francis var daudz,” stāsta zēna mamma: “Francis var izaugt par gudru, spējīgu, pilnvērtīgu sabiedrības locekli, kas dod savu artavu valsts attīstībā. Tāpēc tik ļoti svarīgi dot viņam “stingras, stabilas” kājas, kas droši sper katru dzīves soli pretī lielajai pasaulei.”

Stāstos jūtama gan pašpārliecība un cerība, gan vietām vilšanās un neziņa. “Esam aktīva ģimene, kas nemitīgi rosās – brauc ar laivām, ar riteņiem apceļo Latviju, piedalās sacensībās, pārgājienos u.tml. Kad piedzima mūsu jaunākā atvase, kura diagnoze noteica nestaigāšanu un ļoti trauslu apiešanos, maigi sakot, bijām šokā. Bija sajūta, ka pār mums nolaidies neziņas un tukšuma miglas mākonis,” atminas Artūra mamma Dace. Par valsts atbalstu viņa izsakās kritiski: “Lai arī valsts pārstāvji saka, ko sacīdami, bet atzīšu: vides pieejamība un iekļaujoša vide lielākoties valstī ir tikai “uz papīra”, arī iestāžu attieksme un sniegtā informācija lielākoties ir šaura un skopa. Mēs vairs uz to nepaļaujamies.”

__________________________________________________________________________________________________

19. aprīlis, 2023

Latvijas Radio 1 raidījumā "Ģimenes studija" diskusija par tehnisko palīglīdzekļu sistēmas trūkumiem

Pēc Bērnu slimnīcas fonda preses relīzes, kas atklāja vecāku neapmierinātību ar valsts tehnisko palīglīdzekļu atbalsta sistēmu, 19. aprīlī LR1 programmā "Ģimenes studija" notika diskusija par sistēmas trūkumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem. Diskusijā piedalījās pētījuma autore, Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas katedras asociētā profesore Signe Tomsone, rehabilitācijas centra "Poga" fizioterapeite Egija Bidiņa, Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra vadītāja Jūlija Vasiļevska un mamma Dace Šulce, kuras dēls pārvietojas ratiņkrēslā.

__________________________________________________________________________________________________

28. marts, 2023

Aptaujas rezultāti liecina, ka tikai 51,9% vecāku ir apmierināti ar bērnu tehnisko palīglīdzekļu atbalsta sistēmu

2022. gadā Latvijā tika veiktas izmaiņas tehnisko palīglīdzekļu atbalsta sistēmā, kas paredzēja labāku valsts atbalstu bērnu tehnisko palīglīdzekļu iegādei. Tādēļ sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas katedras asoc. profesori Signi Tomsoni Bērnu slimnīcas fonds projekta ietvaros īstenoja atkārtotu aptauju, lai noskaidrotu ģimeņu pieredzi un vērtējumu par šī brīža atbalsta sistēmas kvalitāti.

Anonīmajā interneta aptaujā, kas norisinājās no 7. februāra līdz 12. martam, piedalījās 103 respondenti no visiem Latvijas novadiem – vecāki, kuru bērni ar kustību, redzes, dzirdes, garīgajiem vai citiem funkcionēšanas ierobežojumiem lieto tehniskos palīglīdzekļus. Aptaujāto vecāku bērni izmanto dažādus palīglīdzekļus, īpaši ratiņkrēslus, ortozes un ortopēdiskos apavus.

Aptaujas rezultāti liecina, ka tikai 17,6% respondentu pēc pērnajā gadā veiktajām atbalsta sistēmas izmaiņām palielinājušās iespējas saņemt TPL par valsts budžeta līdzekļiem, savukārt 18,6% vecāku atzīst, ka palielinājušās iespējas iegādāties bērnam vajadzīgo TPL ar valsts līdzmaksājumu. 15,7% vecāku pauž, ka kopumā mazinājies finansiālais slogs TPL iegādei. Kopumā 51,9% respondentu norādījuši uz pozitīvu tendenci atbalsta sistēmas uzlabošanā, taču 37,3% respondentu pagājušajā gadā veiktās atbalsta sistēmas izmaiņas nav izjutuši nemaz, kaut gan pakalpojumu ir izmantojuši.

Galvenie trūkumi, uz ko norāda aptaujas respondenti, ir birokrātiskais process un ilgais palīglīdzekļa gaidīšanas laiks, kas aizvadītā gada laikā vairāku vecāku pieredzē ir pasliktinājušies. Vairāki respondenti norādījuši, ka gaidīšanas laiks svārstās no trim līdz pat sešiem mēnešiem. Turklāt atsevišķi vecāki atzīmējuši TPL cenu pieaugumu, kā rezultātā arī no ģimenes līdzekļiem jāsedz lielākas summas, un daži bērni paliek bez nepieciešamā TPL. Neapmierinātību daži respondenti pauduši arī par TPL kvalitāti un daudzveidību, informācijas trūkumu un nepietiekamu speciālistu pieejamību vai kompetenci.

Ņemot vērā, ka vairums bērnu ar funkcionēšanas ierobežojumiem regulāri apmeklē virkni speciālistu – gan ārstus, gan fizioterapeitu, tehnisko ortopēdu, ergoterapeitu, audiologopēdu un speciālo pedagogu, ikdiena vecākiem jau tā ir ļoti saspringta un bērna aprūpe prasa lielus līdzekļus.

Jāizceļ, ka vecāki pauž lielu satraukumu par savu bērnu nākotni un labklājību saistībā ar TPL lietošanu – vērtējot savu satraukumu skalā no 1 līdz 10, vislielākais vecāku skaits, teju 30%, atzīmēja to ar maksimālo atzīmi. Kopumā 72,6% respondentu novērtēja savu satraukumu ar vismaz 7 ballēm un augstāk. Vislielāko satraukumu radot jautājumi par to, kādu atbalstu bērns varēs saņemt pēc pilngadības sasniegšanas vai tad, kad zaudēs apgādātājus un atbalsta personas.

Bērnu slimnīcas fonds jautājumu par TPL sistēmas birokrātisko slogu apspriedis arī vairākās diskusijās, kopā ar atbildīgajām ministrijām, Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centru, medicīnas speciālistiem, vecākiem u.c. iestāžu pārstāvjiem. Iesaistītās puses akcentēja to, ka nepieciešams gan pārskatīt to, kādi speciālisti iesaistīti izvērtēšanā un TPL izrakstīšanā, gan kā notiek informācijas un dokumentācijas aprite, lai mazinātu slogu, kurš šobrīd ir uzlikts uz vecāku pleciem – viņi dokumentu aprites procesā joprojām pilda “kurjera” funkciju.

Plašāk ar aptauju un tās rezultātiem esat aicināti iepazīties šeit: Aptaujas rezultāti 2023

__________________________________________________________________________________________________

23. marts, 2023

Radošo darbu konkurss skolēniem "Mūsu klase ir atvērta un draudzīga visiem bērniem"

Konkursa mērķis: Pievērst skolēnu, kā arī visas sabiedrības uzmanību un izglītot par bērniem ar kustību traucējumiem, parādot dialoga iespējamību. Izzināt bērnu redzējumu par bērnu ar kustību traucējumiem iekļaušanu skolu vidē, sabiedrībā. Veicināt bērnu radošo pašizpausmi.

Konkursa dalībnieki: Izglītības iestāžu klašu skolēni: 1. – 5.klases audzēkņi.

Radošo darbu izstrādes nosacījumi: Radošs darbs – zīmējums vai foto vai video, darbā atainojot klases viedokli, redzējumu par bērna ar kustību traucējumiem iekļaušanu skolu vidē, tā nozīmīgumu demokrātiskā sabiedrībā.

Zīmējums:

 1. Zīmējumus var veidot pēc izvēles – zīmēt ar zīmuļiem, krāsām, krītiņiem, flomāsteriem vai citiem materiāliem;
 2. Darbiņus zīmē uz A4 vai A3 formāta lapas vienas puses;
 3. Zīmējums jāpapildina ar saukli, apakšvirsrakstu, dzejoli, stāstu, vai ko citu tam līdzīgu;  

Foto: Var uzņemt 1 foto (dažādu lielumu) atbilstoši tēmai, brīva radošā izpausme.

Video: Var uzņemt video (līdz 5 min) atbilstoši tēmai, brīva radošā izpausme.

1 klase var iesniegt tikai 1 radošo darbu. Darbu drīkst izstrādāt tikai paši klases skolēni.

Darbu iesniegšanas laiks: No 2023. gada 3. aprīļa līdz 30. aprīlim.

Darbus sūtīt: Skolēnu zīmējumi/foto nesalocīti līdz 2023. gada 30. aprīlim jāatsūta (Latvijas pasts/kurjers)/jāienes Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Vecāku mājā - Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004, ar norādi kampaņai “Atvērti un draudzīgi visiem bērniem”.

Radošie darbi video formātā jāsūta elektroniski uz sanda@bsf.lv, ar norādi - kampaņai “Atvērti un draudzīgi visiem bērniem”.

Iesūtot/atnesot radošos darbus, klāt jābūt norādītam izglītības iestādes nosaukumam, radošā darba autoram (klasei), kontaktpersonas vārdam un uzvārdam, kontakttālrunim.

Darbu vērtēšana:

 1. Vērtē radošā darba noformējumu, oriģinalitāti un atbilstību tematam;
 2. Darbus izvērtēs nodibinājuma “Bērnu slimnīcas fonds” darbinieki un 10 ģimenes, kurās aug bērns ar kustību traucējumiem.
 3. Labākie 10 radošie darbi tiks ievietoti Bērnu slimnīcas fonda izveidotajā mājas lapā www.atbalstacelvedis.lv, kur tos varēs aplūkot ikviens interesents.

Balvas saņems 10 labāko radošo darbu autori (klases) no Bērnu slimnīcas fonda un tā sadarbības partneriem – labāko radošo darbu autori tiks izsludināti mājas lapā www.atbalstacelvedis.lv līdz 2023. gada 15. maijam. Ar uzvarētājiem fonds sazināsies personīgi.

Papildus informāciju par konkursa norisi var uzzināt zvanot Bērnu slimnīcas fonda projektu vadītājai Sandai Benefeldei: tel. 26555241.

__________________________________________________________________________________________________

19. oktobris, 2022

Uzsākta aptauja par iekļaujošu sabiedrību ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionēšanas ierobežojumiem

Vecāki, kas audzina bērnus ar funkcionēšanas traucējumiem, tiek aicināti piedalīties anonīmā interneta aptaujā par iekļaujošu sabiedrību. Aptaujas rezultāti tiks demonstrēti gan atbildīgajiem valsts lēmumu pieņēmējiem, gan sabiedrībai, lai veicinātu izpratni par bērnu ar funkcionēšanas ierobežojumiem un viņu ģimeņu vajadzībām, kā arī iekļaujošu attieksmi Latvijā.

Saite uz aptauju: forms.office.com/r/QPv2qMeBP8

__________________________________________________________________________________________________

21. jūlijs, 2022

Norisinās diskusiju cikls par valsts atbalsta sistēmas uzlabojumiem

Bērnu slimnīcas fonda rīkotajās diskusijās atbildīgo valsts iestāžu pārstāvji kopā ar nozares speciālistiem un vecākiem spriež par nepieciešamajiem uzlabojumiem valsts tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanas sistēmā bērniem ar kustību traucējumiem. Trīs diskusijās secināts, ka galvenie izaicinājumi saistīti ar pieteikšanās procesa sarežģītību, ģimenes ārstu nepietiekamajām zināšanām par tehniskajiem palīglīdzekļiem, kā arī ar nepilnīgu esošo pacientu monitoringa sistēmu.

Šajā pavasarī aptaujā piedalījās vecāki, kuru bērni lieto tehniskos palīglīdzekļus, kā rezultātā tika apkopoti valsts atbalsta sistēmas galvenie trūkumi un izaicinājumi. Nākamajā posmā vairāku diskusiju ciklā šie secinājumi, kopā ar projekta eksperta veidotiem analītiskajiem materiāliem, tiek prezentēti valsts iestāžu pārstāvjiem un nozares speciālistiem, lai kopīgi diskutētu par veicamajiem uzlabojumiem.

Aptaujas ietvaros vecāki dalījās pieredzē ar to, ka esošā tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanas sistēma ir pārāk sarežģīta, process nereti ieilgst, jūtams sadarbības trūkums caur dažādām iesaistītajām iestādēm, un ir problēmas ar pakalpojumu pieejamību reģionos.

Aptaujas rezultāti parāda arī to, ka no valsts piešķirtā finansējuma var segt tikai aptuveni pusi no visām Latvijas bērniem nepieciešamajām tehnisko palīglīdzekļu izmaksām, bet ne visām ģimenēm ir iespēja trūkstošo daļu apmaksāt ar saviem līdzekļiem. Šī gada pirmajā pusē ir palielināts valsts finansējums tehniskajiem palīglīdzekļiem, bet aptaujā vēl nav jūtama šī atbalsta ietekme. Tāpēc Bērnu slimnīcas fonds 2023. gada aprīlī veiks atkārtotu aptauju, lai varētu novērtēt izmaiņas finansiālajā atbalstā tehniskajiem palīglīdzekļiem. Kopumā tiek izjusts arī zināšanu un pieredzes trūkums tehnisko palīglīdzekļu jomā gan ģimenes ārstu, gan citu veselības aprūpes speciālistu vidū, kas kavē nonākšanu pie labākā risinājuma.

Trīs diskusijās jau piedalījušies pārstāvji no Labklājības un Veselības ministrijām, Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas un Latvijas Pašvaldību savienības, rehabilitācijas jomas speciālisti no dažādām veselības aprūpes iestādēm, kā arī vecāki, kuri audzina bērnus ar kustību traucējumiem.

Kaut gan visus atklātos valsts atbalsta sistēmas trūkumus un izaicinājumus, ar kuriem saskaras vecāki, nav iespējams atrisināt uzreiz, diskusiju ietvaros tiek meklēti konkrēti risinājumi vispirms trim no galvenajiem izaicinājumiem. Tie ir: administratīvā procesa atvieglošana un paātrināšana atbilstoši pacientu kategorijai (akūtu, subakūtu un hronisko pacientu grupām), iesaistīto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju zināšanu pilnveidošana, kā arī tehniskos palīglīdzekļus jau saņēmušo pacientu sistemātiska kontrole un monitorings, lai nodrošinātu palīglīdzekļu efektīvu un pareizu lietošanu.

Diskusijas norisināsies līdz 2023. gada novembrim. Risinājumu plāns, nepieciešamās darbības un ieviešanas termiņi tiks apkopoti Tehnisko palīglīdzekļu Reformas plānā 2024.-2027. gadam un nodoti atbildīgajām ministrijām.

#AktivoIedzivotajuFonds #EEAgrants #ActiveCitizensFund #EEAgrantsLatvia

__________________________________________________________________________________________________

28. aprīlis, 2022

Raidierakstu cikls "Vienādas iespējas visiem"

Diskriminācija, augstas medicīniskās un tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, nepieejama vide, izpratnes, empātijas trūkums un pat apsmiešana – ar to ikdienā saskaras daudzi cilvēki ar invaliditāti, tai skaitā bērni ar kustību traucējumiem. Bērnu slimnīcas fonda īstenotā projekta ietvaros tapis raidierakstu cikls “Vienādas iespējas visiem”, lai turpinātu sabiedrisko diskusiju un kopīgi meklētu risinājumus iekļaujošākas un atbalstošākas vides veidošanā.

Bērnu slimnīcas fonds ik gadu atbalsta vairāk nekā 100 ģimenes, kurās aug bērni ar kustību traucējumiem, taču kopumā Latvijā šādu ģimeņu skaits ir daudzreiz lielāks. Sadarbojoties ar ģimenēm tapis skaidrs, ka viņiem nepieciešams ne vien finansiālais atbalsts, bet arī izmaiņas sabiedrības attieksmē. Lai veicinātu izpratni par bērnu ar kustību traucējumiem līdztiesības nozīmi demokrātijā, Bērnu slimnīcas fonds, pateicoties EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” finansējumam, realizē projektu “Es un Tu, Mēs”. Projekta ietvaros radīts četru raidierakstu cikls “Vienādas iespējas visiem”, kā sērijas no 28. aprīļa piektdienās tiek publicētas arī platformās “Youtube” un “Spotify”

Raidierakstu moderatore Anete Bendika pati ir īpašo vajadzību bērna mamma, studijā tiksies ar dažādiem viesiem – gan ekspertiem, gan cilvēkiem ar personīgo pieredzi. Dalībnieki diskutēs par stereotipiem, cilvēku izpratni vai neizpratni par bērnu ar kustību traucējumiem izaicinājumiem, līdztiesību ikdienas dzīves kvalitātē, iekļaujošo izglītību un citām sabiedrības toleranci veicinošām tēmām.

Pirmā raidieraksta viesi ir biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”” valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis un sociālantropoloģe, Rīgas Stradiņa universitātes docente Agita Lūse. Raidījuma centrālā tēma – sabiedrības seja, jeb kāda ir mūsu attieksme pret cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Māris Grāvis norāda, ka vēl arvien tikai daļa Latvijas sabiedrības pieņem cilvēkus ar invaliditāti kā līdzvērtīgus: “No vienas puses mums ir ļoti paveicies, ka, uz pasaules notikumu fona, dzīvojam miera apstākļos. Tas ir ļāvis rūpēties par sabiedrības attīstību, veicināt toleranci un mācīties būt cilvēcīgiem un izpalīdzīgiem. Tādējādi gan caur valsts sistēmas attīstību, gan caur personīgo pieredzi sabiedrība kļūst iekļaujošāka, lai ikviens cilvēks justos piederīgs un pieņemts. Tomēr tā vēl nav mūsu realitāte. Starp mums ir cilvēki, kuri ir atvērti dažādībai, cilvēcīgi savā attieksmē un arī gatavi palīdzēt savu iespēju robežās. Bet vienlaicīgi

ir sabiedrības daļa, kas dzīvo kādā tumšā informācijas burbulī, kurā valda diskriminācija, dažādības noliegšana un vēlme to ignorēt, noslēpt no citu acīm. Ir jārunā gan par labajiem, gan sliktajiem piemēriem, lai izgaismojas realitāte un cilvēcīgums uzvar.”

Nākamajās raidieraksta sērijās gaidāmas diskusijas par to, kā Latvijā veicas cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanu izglītībā, sērijā «Nojauksim robežas»; par to, kas traucē personām ar īpašām vajadzībām iekļauties sabiedrībā, sērijā «Stereotipi», runāsim par bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem iespējamu patstāvīgu un neatkarīgu dzīvi nākotnē, sērijā «Vienādas iespējas - cieņpilna attieksme». Sarunās piedalīsies privātās izglītības iestādes Poga vadītāja Kristīne Apse, psihoterapeits Māris Taube, aktīvās mammas Jana Krūmiņa un Daina Podziņa, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa, VISC Vispārējās izglītības departamenta, speciālās izglītības nodaļas vadītāja Anita Falka, RD Labklājības departamenta, Sociālās pārvaldes priekšnieka vietniece Ruta Klimkāne un Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāles “Rīga” sociālā darbiniece Elza Marcinkeviča - Krūmiņa.

PILNĀS RAIDIERAKSTA SĒRIJAS SKATIES:

 

KLAUSIES: 

#AktivoIedzivotajuFonds #EEAgrants #ActiveCitizensFund #EEAgrantsLatvia

__________________________________________________________________________________________________

19. janvāris, 2022

Uzsākts projekts "Es un Tu, Mēs"

Pieprasījums pēc atbalsta bērniem ar kustību traucējumiem tikai pieaug – jau vairākus gadus Bērnu slimnīcas fonds palīdz, līdzfinansējot vai pilnībā finansējot tehniskos palīglīdzekļus. Tagad, pateicoties EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” finansējumam, tiek uzsākts projekts “Es un Tu, Mēs”, lai iesaistītu sabiedrību ilgtspējīgākas atbalsta sistēmas izveidē! 

Pēdējos trīs gados Bērnu slimnīcas fonds kopumā ir sniedzis atbalstu 108 bērniem ar kustību traucējumiem, turklāt daļa no šiem bērniem atkārtoti saņem finansiālu atbalstu tehniskajiem palīglīdzekļiem, jo bērni aug un katru gadu ir nepieciešams jauns, lielāks tehniskais palīglīdzeklis.

“Visbiežāk pēc palīdzības vēršas saistībā ar dažādu ortožu un ortopēdisko apavu līdzfinansēšanu, jo esošais valsts atbalsts ir nepietiekams un ģimenei ir jāpiemaksā būtiska summa, ko bieži vien ģimenes pašu spēkiem nevar atļauties. No ziedotāju līdzekļiem tiek līdzfinansēti arī bērnu SPIO apģērbi un pilnībā finansētas sēdsistēmas, kurām no valsts budžeta nav paredzēti līdzekļi.  Ar katru gadu lūgumu skaits, ar kuriem vecāki vēršas Bērnu slimnīcas fondā pēc atbalsta saviem bērniem, pieaug. Ja 2019. gadā pēc atbalsta vērsās 24 bērnu vecāki un mērķim tika novirzīti vairāk kā 70 000 eiro, tad 2020. gadā Bērnu slimnīcas fonds atbalstīja jau 39 bērnus vairāk kā 123 000 eiro apmērā, savukārt 2021. gadā atbalsts tika sniegts 45 bērniem, kopumā novirzot vairāk kā 155 000 eiro,” par situāciju pastāstīja Bērnu slimnīcas fonda Projektu un komunikācijas daļas vadītāja Karīna Pētersone.

Redzot atbalsta lūgumu pieaugumu un saprotot, ka atbalstu bērnu tehniskajiem palīglīdzekļiem vajag katru gadu, Bērnu slimnīcas fonds ir uzņēmies realizēt projektu “Es un Tu, Mēs”. Projekta mērķis ir veicināt pilsonisko aktivitāti un līdzdalību politikas dokumentu izstrādē, kā arī lēmumu pieņemšanas procesos, un veicināt izpratni sabiedrībā par bērnu ar kustību traucējumiem līdztiesības būtiskumu demokrātijas attīstībā.

“Mums jau ir veiksmīga un vērtīga pieredze īstenojot projektu, kurā iesaistījām gan speciālistus, gan bērnu vecākus, gan atbildīgās ministrijas un deputātus, kā arī citas nevalstiskās organizācijas, lai veidotu atbalsta sistēmu bērniem ar autiskā spektra traucējumiem (AST). Līdzīgi vēlamies valsts līmenī pārskatīt atbalsta iespējas bērniem ar kustību traucējumiem, jo, kaut arī atšķirībā no bērniem ar AST šeit jau ir izveidota sistēma, mēs ikdienā redzam, ka tā ir nepilnīga un būtu nepieciešami daudzi uzlabojumi. Arī šoreiz iesaistīsim pēc iespējas plašāku dalībnieku loku, lai rezultātā taptu pārdomāts un kvalitatīvs reformu plāns, kas varētu nodrošināt bērniem un viņu ģimenēm pilnvērtīgu atbalstu,” projekta ieceri komentēja Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.

Projekts tiek realizēts no 01.12.2021. līdz 30.11.2023. Projekta kopējais finansējums ir 96 530.62 EUR. Projekta laikā tiks īstenotas tādas aktivitātes kā:

 • Aptaujas vecākiem, kuru bērni ir ar kustību traucējumiem “Tehnisko palīglīdzekļu realitāte Latvijā ”, “Es sabiedrībā”;
 • Diskusiju un domnīcu cikls:  “Rodam risinājumu”, uz kurām tiks aicinātas visas iesaistītās puses (ministrijas, valsts institūcijas, tehnisko palīglīdzekļu izgatavotāji, vecāku pārstāvji, nevalstiskās organizācijas);
 • Podkāstu cikls: “Vienādas iespējas visiem”;
 • Kopīgs projektā iesaistīto pušu izstrādāts Tehnisko palīglīdzekļu reformas plāns 2024.-2027. gadam, kurā definēts esošās situācijas raksturojums, problēmas izklāsts, turpmākais rīcības plāns un sasniedzamie rezultāti;
 • Kampaņa “Vecāki kā savu bērnu aizstāvji”;
 • Starptautiska konference “Bērni ar kustību traucējumiem kā līdzvērtīga sabiedrības daļa”.

Projekta rezultātā tiks veicināta sabiedrības izpratne par bērnu ar kustību traucējumiem izaicinājumiem, līdztiesību ikdienas dzīves kvalitātē un iekļaujošu attieksmi demokrātiskā sabiedrībā. Tāpat projekta ietvaros tiks nodrošināta sabiedrības interešu aizstāvība konkrētā sociālā jomā ar mērķi stiprināt Satversmē noteiktās demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā. Projekta rezultātā tiks izstrādāts Tehnisko palīglīdzekļu reformas plāns 2024.-2027. gadam, kurš tiks iesniegts atbildīgajās ministrijās.

Papildu informācija:

Karīna Pētersone

Projektu un komunikācijas daļas vadītāja

karina@bsf.lv

#AktivoIedzivotajuFonds #EEAgrants #ActiveCitizensFund #EEAgrantsLatvia