Nodokļu atvieglojumi

  • Uzņēmuma ienākuma nodokļa (UIN) atlaidi ziedotājiem piemēro 85% apmērā, kas ziedota sabiedriskā labuma organizācijām (Likums par „Uzņēmuma ienākuma nodokli” 20.pants)
  • Kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no nodokļa kopējās summas
  • Par ziedojumu ir uzskatāma manta vai finansiālie līdzekļi, kurus maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod Bērnu slimnīcas fondam tā statūtos noteikto mērķu sasniegšanai

Nodokļa atlaidi nepiemēro, ja:

  • maksātājam taksācijas perioda otrā mēneša pirmajā datumā nodokļu parāda kopsumma pārsniedz 150 eiro
  • ziedojuma mērķī ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis

Lai saņemtu nodokļa atlaidi:

  • jāaizpilda uzņēmumu ienākuma nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu
  • deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā

Dokumenti, kas jāiesniedz VID:

  • Finanšu ministrijas lēmuma kopija par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu Bērnu slimnīcas fondam
  • dokumenti, kas apliecina Bērnu slimnīcas fondam ziedotās summas apmēru (kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma uzdevums, kas juridiskajai personai ir jāsaglabā piecus taksācijas gadus)

 

Par ziedojumu iespējams noslēgt līgumu!