X
A A A A A
-A A A+

Nodokļu atvieglojumi

 1. JURIDISKĀM PERSONĀM
  Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 12.pants:
  https://likumi.lv/ta/id/292700

  UIN nodokļa maksātājs - juridiskā persona, kas ziedojis sabiedriskā labuma organizācijai, ir tiesīgs pārskata gadā izvēlēties vienu no šādiem atvieglojumiem:

  1) neiekļaut ziedoto summu taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē, bet ne vairāk kā piecu procentu apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;

  2) neiekļaut ziedoto summu taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē, bet ne vairāk kā divus procentus no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;

  3) samazināt taksācijas periodā par pārskata gadā aprēķinātajām dividendēm aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par 75 procentiem no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20 procentus no aprēķinātās uzņēmumu ienākuma nodokļa summas par aprēķinātajām dividendēm.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------
  PRIVĀTPERSONĀM
  Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 10. pants "Attaisnotie izdevumi":
  https://likumi.lv/doc.php?id=56880

  Likumdošana nosaka: ja IIN nodokļa maksātājs - privātpersona - ziedo sabiedriskā labuma organizācijai,- pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti maksātāja izdevumi, tai skaitā summa, kas ziedojuma vai dāvinājuma veidā nodota sabiedriskā labuma organizācijai.

  Vienlaikus likums nosaka ierobežojumu attiecībā uz ziedojumu apjomu - attaisnotie izdevumi kopā nedrīkst pārsniegt 20 procentus no maksātāja taksācijas gada apliekamā ienākuma lieluma, bet ne vairāk kā 600 euro.

  Attaisnotie izdevumi iekļauj izdevumus ne tikai par ziedojumiem, bet arī par izglītību un medicīnas izdevumiem.
  --------------------------------------------------------------------------------------

 

Par ziedojumu iespējams noslēgt līgumu!