X
A A A A A
-A A A+

Bērnu slimnīcas fonds īsteno projektu "NVO fonds 2021" ietvaros!

Šogad, laika posmā no 1.janvāra līdz 31.oktobrim, Bērnu slimnīcas fonds (BSF) realizē Sabiedrības integrācijas fonda apstiprinātu projektu “Sabiedrības iniciatīva par bērnu ar autiskā spektra traucējumiem integrāciju sabiedrībā un cilvēktiesību nodrošināšanu, veidojot valsts atbalsta sistēmu”. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar jomas ekspertiem (Autisma apvienību, Autisma kabinetu, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciālistiem). Projekta ietvaros jomas speciālisti sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām izstrādās Programmu bērniem ar AST Latvijā 2021.- 2025. gadam, apkopojot speciālistu/ ekspertu rekomendācijas valsts apmaksātas veselības, sociālās aprūpes un izglītības pakalpojumu ieviešanai.

Projekta virsmērķis ir paaugstināt pilsonisko līdziesaisti, iedzīvotāju savstarpējo uzticēšanos un sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām, uzticēšanos valstij un ticību spējai ietekmēt lēmumus, veicināt un paaugstināt iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai un bērnu ar autiskā spektra traucējumiem (AST) integrāciju sabiedrībā kopumā. “Ikdienā sniedzot atbalstu bērniem ar AST, mēs redzam, ka akūti ir nepieciešams veidot valsts organizētu un apmaksātu pakalpojumu, lai šie bērni varētu saņemt viņiem nepieciešamo palīdzību gan veselības, gan sociālās aprūpes, gan izglītības jomās. Esam priecīgi un pateicīgi, ka projekta ietvaros 2021.gadā būs iespēja palīdzēt 80 bērniem un viņu vecākiem, veicot virkni aktivitāšu, kā piemēram, atbalstot valsts neapmaksātās terapijas bērniem, organizējot interešu aktivitātes un iesaistot tajās gan valsts, gan nevalstiskās organizācijas. Tā ir palīdzība bērniem šodien, un tas ir ļoti svarīgi. Taču tikpat svarīgi ir domāt par to, kā bērni dzīvos rītdien, tāpēc projekta ietvaros tiks izstrādāta Programmas bērniem ar AST 2021. gada – 2025. gadam, kurā tiks ietverts esošās situācijas raksturojums, problēmas izklāsts, turpmākais rīcības plāns un sasniedzamie rezultāti. Ļoti ceram, ka šī izstrādātā programma būs vērtīga ceļa karte valsts atbildīgajām institūcijām, lai ieviestu un attīstītu integrētu aprūpi bērniem ar AST, nodrošinot iepriekš nekoordinētu veselības un sociālo aprūpes elementu sasaisti vienotā sistēmā,” par projektu pastāstīja Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda vadītāja.

Plānots, ka projekta rezultāta būtiski pieaugs sabiedrības informētības līmenis un izpratne par Autiskā spektra traucējumiem, kā arī iedzīvotāju iesaistīšanās dažādās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs, tai skaitā praktiskas zināšanas par valsts pārvaldes mehānismiem, kā arī būtiski pieaugs mērķa grupas līdzdalība. Vienlaikus uzlabosies informācijas un viedokļu apmaiņa starp BSF un valsts institūcijām, secīgi uzlabosies arī dažādu sabiedrības grupu savstarpējā uzticēšanās un sadarbība. Bērnu Slimnīcas fonds projekta ietvaros nodrošinās līdzdalību valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarbību valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā.

Papildus Programmai bērniem ar AST Latvijā 2021.–2025.gadam izstrādei, projekta ietvaros plānots veikt virkni citu vērtīgu pasākumu- interneta aptauju vecākiem, kuru bērniem ir AST, organizēt Autisma dienas pasākumu, organizēt Sabiedrisku iniciatīvu „Par valsts apmaksātu veselības un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ieviešanu bērniem ar Autiskā spektra traucējumiem“, izveidot informatīvu materiālu/kartējumu ar visiem esošajiem pakalpojumiem, kuri ir piemēroti bērnam ar AST, tādā veidā sniedzot informatīvo atbalstu ģimenēm, kurās aug bērns ar AST, organizēt attālinātos kopseminārus un lekcijas pedagogiem un bērnu vecākiem, izveidot informatīvi izglītojošos video ar ārstu/ekspertu dalību.

#NVOfonds2021

Atpakaļ